Akron XC

Pictures by Kieran O'Loughlin and Diane Sardes.