Turkey Trot Thursday, November 24th

Courtesy Diane Sardes

Pictures courtesy Diane Sardes